Un rayon spécial pour les livres liés à Haïti dans la bibliothèque de Kota-cho, la ville-accueil de l'équipe d'Haïti (TOKYO2020)

2020/9/15
Un rayon spécial pour les livres liés à Haïti a été installé à la bibliothèque de Kota-cho(dans la préfecture d'Aichi au Japon) , la ville-accueil de l'équipe d'Haïti à l'occasion des Jeux Olympique de Tokyo qui se tiendra en été prochaine !
Ce projet a été mené sur l'initiative du Monsieur NARUSE Atsushi, Maire de la ville de Kota, pour que les habitants de Kota-cho puissent mieux connaître Haïti.

Yon seksyon espesyal pou liv ki gen rapò ak Ayiti te enstale nan bibliyotèk la nan Kota-cho (nan prefekti Aichi nan Japon),  vil òganizatè pou ekip ayisyen an pou jwèt olenmpik yo nan Tokyo ki dwe fèt nan vakans dete kap vini an!
Pwojè sa a te fèt sou inisyativ Mesye NARUSE  Atsushi, Majistra vil Kota, pou moun ki abite nan Kota-cho ka pi byen konnen Ayiti.